Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Dni Otwarte 2022
Śledź nas na oraz

Wy­dział Ar­chi­tek­tu­ry Wnętrz ASP

 

Jakie przedmioty trzeba zdawać na maturze, aby móc przystąpić do egzaminu wstępnego?

Do odbywania studiów na Wydziale Architektury Wnętrz może być dopuszczona osoba, która posiada świadectwo dojrzałości lub dokument równoważny. Nie ma określonych dodatkowych wymogów dotyczących zdanych przedmiotów.

Jak wyglądają egzaminy wstępne na stacjonarne studia I stopnia, tzw. licencjackie?

Egzaminy wstępne na stacjonarne studia licencjackie są trzyetapowe. Każdy etap oceniany jest przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną według przyjętej wcześniej punktacji, a uzyskana liczba punktów wskazuje, czy kandydat przechodzi do kolejnego etapu. Pierwszy etap odbywa się bez udziału kandydata – jest to przegląd złożonej teczki. Drugi etap to egzaminy praktyczne: rysunek (studium z natury, postać, przedmiot), malarstwo (studium z natury lub ćwiczenia kolorystyczne), kompozycja (konstruowanie układów na płaszczyźnie i w przestrzeni), rzeźba (przestrzenna kompozycja z wyobraźni), testy wyobraźni przestrzennej. Trzeci etap to autoprezentacja będąca rodzajem egzaminu ustnego. Podstawą do ustalenia miejsca kandydata na końcowej liście rekrutacyjnej jest suma uzyskanych na poszczególnych etapach punktów.

Co trzeba złożyć do teczki?

Złożenie teczki to pierwszy etap egzaminu wstępnego na stacjonarne studia licencjackie. Kandydat na kierunek Architektura Wnętrz, oprócz teczki z pracami, zamieszcza w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata portfolio cyfrowe, będące jej odzwierciedleniem. W teczce powinny znaleźć się samodzielnie wykonane prace rysunkowe oraz malarskie w formacie nie większym niż 100 cm x 70 cm. Liczba prac to maksymalnie 25 sztuk.

Jaki zakres wiedzy trzeba mieć opanowany aby zdać autoprezentację?

Podczas autoprezentacji kandydat ma możliwość pokazania swoich zdolności intelektualnych oraz głębszych zainteresowań. Ważniejsza od ściśle encyklopedycznej wiedzy jest tu samodzielność w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą artystyczną – nie tylko z zakresu plastyki, ale również np. literatury, muzyki, teatru, filmu.

Ile czasu spędza się tygodniowo na Wydziale?

Zajęcia prowadzone na Wydziale Architektury Wnętrz – na wszystkich latach – wymagają poświęcenia znacznej ilości czasu przez pięć dni w tygodniu (średnio 8 godzin lekcyjnych dziennie).

Czy Wydział staje się „drugim domem” studenta? Czy stwarza ku temu warunki?

Specyfika studiowania na Wydziale Architektury Wnętrz sprawia, że każdy student znany jest prowadzącym zajęcia z imienia i nazwiska. Zadania kursowe wymagają systematycznej pracy oraz indywidualnych korekt – niezbędny jest dialog studenta z prowadzącym, który sprzyja wzajemnemu poznaniu. Każdy student traktowany jest indywidualnie. Wydziałowe pomieszczenia, w których prowadzone są zajęcia, wyposażone są w stanowiska do pracy. Ponadto studenci mogą korzystać z modelarni drewna, modelarni technik różnych, studio fotograficznego oraz pracowni komputerowej. Wszystko to sprawia, że bardzo często studenci spędzają całe dnie na Wydziale. Poza wygodą wynikającą z pracy na miejscu pozwala to na pogłębianie relacji z całą grupą i sprzyja życiu studenckiemu.

Jakie są korzyści ze studiowania w grupie?

Specyfika studiów na Wydziale Architektury Wnętrz stwarza warunki do studiowania w niewielkich grupach. Dzięki temu można obserwować dokonania kolegów, będących na różnych etapach kształcenia, rozmawiać o własnych projektach, przekonywać się o wielości rozwiązań choćby w ramach jednego tematu. Na niektórych etapach studiów możliwa jest zespołowa realizacja zadań.

Jakie zainteresowania i talenty sprzyjają opanowaniu tajników zawodu architekta wnętrz?

Absolwent Wydziału Architektury Wnętrz musi posiadać wiedzę niezbędną do samodzielnej pracy w zawodzie. Studia na Wydziale Architektury Wnętrz wymagają również otwartości na otaczający nas świat – ciekawości i dociekliwości. Wymagają interesowania się zagadnieniami związanymi z projektowaniem, ale i szeroko rozumianą kulturą i sztuką oraz rozwijania talentów artystycznych.

Jakie przedmioty możemy odkryć na studiach na Wydziale Architektury Wnętrz?

Zazwyczaj osoby decydujące się na studiowanie na Wydziale Architektury Wnętrz zainteresowane są projektowaniem wnętrz mieszkalnych czy użyteczności publicznej. Oferta edukacyjna Wydziału jest jednak znacznie szersza, umożliwiając zdobywanie wiedzy – poza projektowaniem wnętrz – z zakresu: projektowania mebla, wystawiennictwa, komunikacji wizualnej, detalu miasta, architektury, projektowania partycypacyjnego.

Czy Wydział pozwala rozwijać zamiłowanie do tzw. sztuk czystych?

Na każdym etapie studiów obowiązkowe jest uczestnictwo studenta w wybranej pracowni: na studiach licencjackich do wyboru są I Pracownia Malarstwa i Rysunku, II Pracownia Malarstwa i Rysunku oraz Pracownia Rzeźby i Rysunku. Na studiach magisterskich poza wymienionymi wcześniej pracowniami funkcjonują również Pracownia Intermediów oraz Tkaniny w Architekturze.

W jaki sposób Wydział otwarty jest na współpracę międzynarodową?

Studenci mogą korzystać z programów Erasmus+ wyjeżdżając na studia do zagranicznych uczelni. Na Wydział przyjeżdżają również studenci z innych krajów.

Czy w czasie studiów można podejmować pracę zarobkową?

Zgodnie z Regulaminem Studiów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie student może podejmować pracę zarobkową w czasie niekolidującym z planem zajęć. Należy jednak pamiętać, że student w pierwszej kolejności powinien wypełniać obowiązki wynikające ze statusu studenta, z których nie może zwalniać fakt podjęcia pracy.

Jakie prace można podejmować po ukończeniu studiów na Wydziale Architektury Wnętrz?

Przede wszystkim można pracować w zawodzie architekta wnętrz, wykonując zarówno projekty wnętrz, jak i z zakresu wystawiennictwa. Szeroki program studiów pozwala przygotować studenta na podejmowanie zleceń z zakresu projektowania mebli czy grafiki użytkowej, porusza się także w obszarze detalu miasta oraz architektury – jednak należy pamiętać, że studia nie dają uprawnień budowlanych. Dzięki uczestniczeniu w zajęciach prowadzonych w pracowniach Katedry Ogólnoplastycznej absolwent może uprawiać także sztukę czystą.

Czy absolwent Wydziału Architektury Wnętrz ma uprawnienia budowlane?

Studia na Wydziale Architektury Wnętrz nie dają uprawnień budowlanych.

Czym się różnią studia stacjonarne od niestacjonarnych?

Program studiów niestacjonarnych w dużym stopniu pokrywa się z programem studiów stacjonarnych, osiągane efekty uczenia się są tożsame. W przeważającym stopniu zajęcia prowadzone są przez tych samych dydaktyków. Różnica polega na przedziale czasowym w którym odbywają się zajęcia – studia niestacjonarne zaczynają się po godz. 16.30 (malarstwo i rysunek w sobotnie przedpołudnia). Niestacjonarne studia licencjackie trwają 7 semestrów w odróżnieniu od stacjonarnych studiów licencjackich, które trwają 6 semestrów. Ponadto studia niestacjonarne są studiami płatnymi.

Jak się dostać na studia niestacjonarne?

Aby dostać się na studia niestacjonarne należy przejść przez procedurę rekrutacji, uproszczoną w stosunku do rekrutacji na studia stacjonarne – opisaną w regulaminie. Osoby, które zdawały na Studia Stacjonarne i otrzymały wysoką liczbę punktów, jednak nie zakwalifikowały się, mogą dostać się na Studia Niestacjonarne na podstawie zdobytych już punktów.

Czy program obejmuje zagadnienia techniczne w projektowaniu wnętrz i wystaw?

Program nauczania na Wydziale Architektury Wnętrz jest tak skonstruowany, aby dostarczyć studentom niezbędnej wiedzy technicznej koniecznej dla przyszłych projektantów. Nauczanie w tym zakresie odbywa się nie tylko w drodze wykładów i korekt rysunków technicznych, ale także w ramach seminariów, w których aktywnie uczestniczą studenci. Wydarzenia takie są prowadzone na Wydziale, często we współpracy ze znanymi firmami, a także w formie wycieczek do interesujących wnętrz lub na targi.