Przejdź do zawartości
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Dni Otwarte 2023

Najczęściej zadawane pytania

Jakie przedmioty trzeba zdawać na maturze, aby móc przystąpić do egzaminu wstępnego?

Do studiów na Wydziale Architektury Wnętrz może być dopuszczona osoba, która posiada świadectwo dojrzałości lub dokument równoważny. Nie ma dodatkowych wymogów dotyczących zdanych przedmiotów.

Jak wyglądają egzaminy wstępne na stacjonarne jednolite studia magisterskie?

Egzaminy wstępne na stacjonarne jednolite studia magisterskie są trzyetapowe. Każdy etap oceniany jest przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną według przyjętej wcześniej punktacji, a uzyskana liczba punktów wskazuje, czy kandydat przechodzi do kolejnego etapu. Pierwszy etap odbywa się bez udziału kandydata_tki – jest to przegląd złożonej teczki. Drugi etap to egzaminy praktyczne: rysunek (studium z natury, postać, przedmiot), malarstwo (studium z natury lub ćwiczenia kolorystyczne), kompozycja (konstruowanie układów na płaszczyźnie i w przestrzeni), rzeźba (przestrzenna kompozycja z wyobraźni), testy wyobraźni przestrzennej. Trzeci etap to autoprezentacja będąca rodzajem egzaminu ustnego. Podstawą do ustalenia miejsca kandydata_tki na końcowej liście rekrutacyjnej jest suma punktów uzyskanych za egzamin praktyczny i autoprezentację.

Co trzeba złożyć do teczki?

Złożenie teczki to pierwszy etap egzaminu wstępnego na stacjonarne jednolite studia magisterskie. Kandydat_tka na kierunek Architektura Wnętrz, oprócz teczki z pracami, zamieszcza w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata portfolio cyfrowe, będące jej odzwierciedleniem. W teczce powinny znaleźć się samodzielnie wykonane prace rysunkowe oraz malarskie w formacie nie większym niż 100 cm × 70 cm. Liczba prac to maksymalnie 25 sztuk.

Jaki zakres wiedzy trzeba mieć opanowany aby zdać autoprezentację?

Podczas autoprezentacji kandydat_tka ma możliwość pokazania swoich zdolności intelektualnych oraz głębszych zainteresowań. Ważniejsza od ściśle encyklopedycznej wiedzy jest tu samodzielność w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą – nie tylko z zakresu plastyki, ale również literatury, muzyki, teatru, filmu.

Ile czasu spędza się tygodniowo na wydziale?

Zajęcia prowadzone na Wydziale Architektury Wnętrz – na wszystkich latach – wymagają poświęcenia znacznej ilości czasu przez pięć dni w tygodniu (średnio 8 godzin lekcyjnych dziennie).

Czy Wydział staje się „drugim domem” studenta_tki? Czy stwarza ku temu warunki?

Specyfika studiowania na Wydziale Architektury Wnętrz sprawia, że każdy student / każda studentka znani są prowadzącym zajęcia z imienia i nazwiska. Zadania kursowe wymagają systematycznej pracy oraz indywidualnych korekt – niezbędny jest dialog studenta_tki z prowadzącym, który sprzyja wzajemnemu poznaniu. Każdy student / każda studentka traktowani są indywidualnie. Wydziałowe pomieszczenia, w których prowadzone są zajęcia, wyposażone są w stanowiska do pracy. Ponadto studenci_tki mogą korzystać z modelarni drewna, modelarni technik różnych, studio fotograficznego oraz pracowni komputerowej. Wszystko to sprawia, że bardzo często studenci_tki spędzają całe dnie na Wydziale. Poza wygodą wynikającą z pracy na miejscu pozwala to na pogłębianie relacji z całą grupą i sprzyja życiu studenckiemu.

Jakie są korzyści ze studiowania w grupie?

Specyfika studiów na Wydziale Architektury Wnętrz stwarza warunki do studiowania w niewielkich grupach. Dzięki temu można obserwować dokonania kolegów i koleżanek, będących na różnych etapach kształcenia, rozmawiać o własnych projektach, przekonywać się o wielości rozwiązań choćby w ramach jednego tematu. Na niektórych etapach studiów możliwa jest zespołowa realizacja zadań.

Jakie zainteresowania i talenty sprzyjają opanowaniu tajników zawodu architekta wnętrz?

Absolwent_tka Wydziału Architektury Wnętrz musi posiadać wiedzę niezbędną do samodzielnej pracy w zawodzie. Studia na Wydziale Architektury Wnętrz wymagają również otwartości na otaczający nas świat – ciekawości i dociekliwości. Wymagają interesowania się zagadnieniami związanymi z projektowaniem, ale i szeroko rozumianą kulturą i sztuką oraz rozwijania talentów artystycznych.

Jakie przedmioty możemy odkryć na studiach na Wydziale Architektury Wnętrz?

Zazwyczaj osoby decydujące się na studiowanie na Wydziale Architektury Wnętrz zainteresowane są projektowaniem wnętrz mieszkalnych czy użyteczności publicznej. Oferta edukacyjna wydziału jest jednak znacznie szersza, umożliwiając zdobywanie wiedzy – poza projektowaniem wnętrz – z zakresu: projektowania mebla, wystawiennictwa, komunikacji wizualnej, detalu miasta, architektury, projektowania partycypacyjnego.

Czy wydział pozwala rozwijać zamiłowanie do tzw. sztuk czystych?

Na każdym etapie studiów obowiązkowe jest uczestnictwo studenta_tki w wybranej pracowni: do wyboru są I Pracownia Malarstwa i Rysunku, II Pracownia Malarstwa i Rysunku oraz Pracownia Rzeźby i Rysunku. Na latach kolejnych poza wymienionymi wcześniej pracowniami funkcjonują również Pracownia Intermediów oraz Tkaniny w Architekturze.

W jaki sposób wydział otwarty jest na współpracę międzynarodową?

Studenci_tki mogą korzystać z programów Erasmus+ wyjeżdżając na studia do zagranicznych uczelni. Na wydział przyjeżdżają również studenci_tki z innych krajów.

Czy w czasie studiów można podejmować pracę zarobkową?

Zgodnie z Regulaminem Studiów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie student_tka może podejmować pracę zarobkową w czasie niekolidującym z planem zajęć. Należy jednak pamiętać, że student_tka w pierwszej kolejności powinien wypełniać obowiązki wynikające ze statusu studenta_tki, z których nie może zwalniać fakt podjęcia pracy.

Jakie prace można podejmować po ukończeniu studiów na Wydziale Architektury Wnętrz?

Przede wszystkim można pracować w zawodzie architekta_tki wnętrz, wykonując zarówno projekty wnętrz, jak i te z zakresu wystawiennictwa. Szeroki program studiów pozwala przygotować studenta_tkę na podejmowanie zleceń z zakresu projektowania mebli czy grafiki użytkowej, porusza się także w obszarze detalu miasta oraz architektury – jednak należy pamiętać, że studia nie dają uprawnień budowlanych. Dzięki uczestniczeniu w zajęciach prowadzonych w pracowniach Katedry Ogólnoplastycznej absolwent_tka może uprawiać także sztukę czystą.

Czy absolwent_tka Wydziału Architektury Wnętrz ma uprawnienia budowlane?

Studia na Wydziale Architektury Wnętrz nie dają uprawnień budowlanych.

Czym się różnią studia stacjonarne od niestacjonarnych?

Program studiów niestacjonarnych w dużym stopniu pokrywa się z programem studiów stacjonarnych, osiągane efekty uczenia się są tożsame. W przeważającym stopniu zajęcia prowadzone są przez tych samych dydaktyków. Różnica polega na przedziale czasowym, w którym odbywają się zajęcia – studia niestacjonarne zaczynają się po godz. 16.30 (malarstwo i rysunek w sobotnie przedpołudnia). Niestacjonarne studia licencjackie trwają 7 semestrów w odróżnieniu od stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, które trwają 10 semestrów. Ponadto studia niestacjonarne są studiami płatnymi.

Jak się dostać na studia niestacjonarne?

Aby dostać się na studia niestacjonarne należy przejść przez procedurę rekrutacji, uproszczoną w stosunku do rekrutacji na studia stacjonarne – opisaną w regulaminie. Osoby, które zdawały na studia stacjonarne i otrzymały wysoką liczbę punktów, jednak nie zakwalifikowały się, mogą dostać się na studia niestacjonarne na podstawie zdobytych już punktów.

Czy program obejmuje zagadnienia techniczne w projektowaniu wnętrz i wystaw?

Program kształcenia na Wydziale Architektury Wnętrz jest tak skonstruowany, aby dostarczyć studentom_tkom niezbędnej wiedzy technicznej koniecznej dla przyszłych projektantów_tek. Kształcenie w tym zakresie odbywa się nie tylko w drodze wykładów i korekt rysunków technicznych, ale także w ramach seminariów, w których aktywnie uczestniczą studenci_tki. Wydarzenia takie są prowadzone na wydziale, często we współpracy ze znanymi firmami, a także w formie wycieczek do interesujących wnętrz lub na targi.