Przejdź do zawartości
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Dni Otwarte 2022
Budynek Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Wy­dział Kon­ser­wa­cji i Re­stau­ra­cji Dzieł Sz­tu­ki

 

Czy test z chemii jest na egzaminie wstępnym?

Nie, od rekrutacji na rok akademicki 2022/23 zrezygnowano z egzaminu z chemii.

Czego będę się uczyć podczas studiów na WKiRDS?

Praktycznej umiejętności ratowania zagrożonych dzieł sztuki (zgodnie z wybraną specjalizacją), ich wszechstronnego badania, teoretycznych podstaw ochrony dziedzictwa kulturowego, ale również rozwijania własnej wrażliwości i twórczości.

Czy zdając na kierunek konserwacja zabytków wybieram od razu specjalizację?

Tak, przy składaniu teczki kandydat musi wybrać spośród czterech dostępnych specjalności:

  • konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej
  • konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej
  • konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury
  • konserwacja i restauracja tkaniny zabytkowej

Jaki jest limit miejsc?

Liczba osób na roku wynosi 21, w tym:

10 – konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej

4 – konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej

4 – konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury

3 – konserwacja i restauracja tkaniny zabytkowej

Czy w tym roku odbędzie się egzamin praktyczny?

Tak. Egzamin odbędzie się stacjonarnie na Wydziale Konserwacji.

Na czym polega egzamin praktyczny?

Egzamin trwa 5 dni, w tym:

2 dni studium postaci, 2 dni rzeźba, 1 dzień kompozycja rzeźbiarska – dla specjalności konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury.

2 dni to rysunkowe studium postaci, 2 dni malarskie studium martwej natury, 1 dzień szkice malarskie i rysunkowe – dla pozostałych specjalności.

Jak wyglądają konsultacje online?

Na konsultacje prosimy o przygotowanie materiałów wizualnych w formie cyfrowej. Konsultacje odbywają się indywidualnie w formie wideokonferencji na platformie Google Meet.

Przybliżony czas trwania pojedynczej konsultacji to 20-30 minut. Zapisy odbywają się poprzez formularz na stronie Dni Otwartych.

Ile prac należy złożyć w teczce w I etapie egzaminu?

Dla specjalności konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury kandydat składa prace rysunkowe w ilości 10-15 sztuk, w tym minimum 5 studiów postaci w formacie 70 cm x 100 cm oraz 2-3 rzeźby, w tym studium głowy;

Dla pozostałych specjalności kandydat składa prace rysunkowe i malarskie. Zaleca się, aby teczka zawierała 10 prac rysunkowych, w tym minimum 5 studiów postaci w formacie 70 cm x 100 cm oraz 10 prac malarskich, zalecany format 50 cm x 70 cm.

Jak przebiega autoprezentacja?

W trakcie swobodnej rozmowy kandydat powinien się zaprezentować jako osoba zainteresowana kulturą i sztuką. Mogą padać ogólne pytania dotyczące szeroko rozumianych zagadnień z obszaru kultury i historii sztuki.

Czy zwracana jest szczególna uwaga na to jaką szkołę średnią skończył kandydat?

Nie, nie ma to znaczenia. Liczą się wyniki egzaminów wstępnych.

Prace o jakiej tematyce należy złożyć w teczce?

Do teczki należy włączyć  prace malarskie (najlepiej martwa natura, mogą być również pejzaże, portret, postać), rysunkowe (wymagane jest studium postaci, może być również martwa natura, pejzaż), mile widziane są też prace dodatkowe świadczące o wrażliwości plastycznej kandydata (np. szkice rysunkowe, malarskie).

W przypadku rzeźby najczęściej jest to studium głowy, ale również inne realizacje.

Czy można wyjeżdżać w ramach programu Erasmus+? Jak wygląda studencka wymiana międzynarodowa?

ASP w Warszawie – w tym Wydział Konserwacji – jest pełnoprawnym partnerem programu Erasmus+.

Czy są formy pomocy socjalnej dla studentów na pierwszym roku?

Tak, studentki i studenci pierwszego roku mogą korzystać ze stypendium socjalnego, zapomogi oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych. Studenci I roku, po spełnieniu określonych warunków zawartych w Regulaminie świadczeń, mogą również ubiegać się o stypendium rektora. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie https://studia.asp.waw.pl/stypendia-dla-studentow/.

Czy na studiach jest możliwość pomocy finansowej?

Po spełnieniu określonych warunków można starać się o stypendia socjalne i zapomogi oraz stypendia rektorskie za wyniki w nauce, działalności artystycznej czy sportowej.

Jaką pracę można dostać po studiach na WKiRDS?

Nasi absolwenci, jako dyplomowani konserwatorzy dzieł sztuki, zgodnie z obowiązującym prawem mogą samodzielnej pracować oraz kierować zespołami wykonawców przy konserwacji zabytków, pracują również jako konserwatorzy dzieł sztuki w muzeach, galeriach i archiwach.

Czy w czasie studiów można podejmować pracę zarobkową?

Zgodnie z Regulaminem Studiów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie student może podejmować pracę zarobkową w czasie niekolidującym z planem zajęć. Należy jednak pamiętać, że student w pierwszej kolejności powinien wypełniać obowiązki wynikające ze statusu studenta, z których nie może zwalniać fakt podjęcia pracy.

Czy absolwent Wydziału Konserwacji ma uprawnienia do prowadzenia samodzielnych prac konserwatorskich?

Tak. Po skończeniu studiów absolwent zdobywa uprawnienia do prowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich oraz badań konserwatorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań. Zgodnie z tym dokumentem:

„Prace konserwatorskie, prace restauratorskie oraz badania konserwatorskie może prowadzić, w zakresie specjalności określonej w dyplomie ukończenia studiów, osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów wyższych: na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki”.

Ile czasu trwają studia konserwatorskie?

6 lat, czyli 12 semestrów. Rok VI to realizacja pracy magisterskiej z danej specjalności.