Przejdź do zawartości
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Dni Otwarte 2022
Budynek Wydziału Malarstwa

Wydział Malarstwa

 

W jaki sposób przygotować teczkę i co powinno się w niej znaleźć?

Pierwszym etapem egzaminu wstępnego jest ocena teczki z samodzielnie wykonanymi przez kandydata/tkę pracami rysunkowymi i malarskimi. Zasady rekrutacji dostępne na stronie Zasady rekrutacji – Rekrutacja 2022/2023 (asp.waw.pl) wyznaczają dwa limity: maksymalny rozmiar (100 cm x 70 cm) oraz maksymalna ilość (25 sztuk). Teczka jest swojego rodzaju wizytówką, dlatego mile widziana jest jako zbiór prac prezentujących z jednej strony wysoki poziom warsztatu kandydata/tki, a z drugiej jego/jej zainteresowania.

Obok obowiązkowych prac wykonanych z natury – studium modela i martwej natury – mogą w teczce znaleźć się wybrane tematy dowolne – plansze ze szkicami, pejzaż, plakat, portret, ilustracje, kompozycje własne z wyobraźni, a nawet dokumentacja działań w innej technice (tkanina, formy przestrzenne, fotografia) – jeśli kandydat/ka uzna to za swój atut.

Przykładowa teczka:

  • 9 rysunków studium modela z natury w różnych technikach (węgiel, ołówek, tusz, flamastry…);
  • 2 rysunki studium martwej natury;
  • 9 prac malarskich studium martwej natury, technika akrylowa lub olejna;
  • 3 prace malarskie – portret, pejzaż, wnętrze;
  • 2 plansze wybranych szkiców malarskich i rysunkowych.

Jak przebiega autoprezentacja będąca częścią egzaminu wstępnego?

„Celem autoprezentacji jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań nie tylko w zakresie wybranej dziedziny plastyki, ale również innych rodzajach twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr czy film. Autoprezentacja powinna wykazać samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą artystyczną.” fragment zapisu dotyczącego autoprezentacji zawartego w zasadach rekrutacji dostępnych na stronie: Zasady rekrutacji – Rekrutacja 2022/2023 (asp.waw.pl)

Autoprezentacja to spotkanie z kilkuosobową komisją złożoną z dydaktyków Wydziału Malarstwa. Ma formę otwartej i swobodnej rozmowy, podczas której kandydat ma czas zarówno na wypowiedź własną, jak i odpowiedź na pytania komisji na temat zainteresowań, ogólnej wiedzy z zakresu historii sztuki i współczesnych wydarzeń artystycznych, motywacji kierującej wyborem tego a nie innego kierunku studiów itp. Rozmowy są do siebie podobne, jednak nigdy nie przebiegają w ten sam sposób, ponieważ poruszane zagadnienia nie są losowe, a obszary zainteresowania komisji wynikają z zawartości teczki, treści wypowiedzi własnej, biografii kandydata/kandydatki.

Czy rodzaj szkoły średniej, którą ukończyłam/łem ma wpływ na rezultat rekrutacji?

Nie. O pozytywnym rezultacie rekrutacji decydują wyłącznie elementy wymienione w rozdziale pierwszym Regulaminu zasad i kryteriów przyjęć na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie:
„Do odbywania studiów w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie może być dopuszczona osoba, która jednocześnie:

  1. posiada świadectwo dojrzałości lub dokument równoważny,
  2. wykazuje odpowiednie zdolności artystyczne,
  3. uzyskała pozytywny wynik na egzaminie wstępnym, zajęła odpowiednią pozycję na liście rankingowej (wg liczby punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego),
  4. dostarczyła, w wyznaczonym terminie, orzeczenie lekarskie wydane przez ośrodek Medycyny Pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów przez kandydata na wybranym kierunku.”

Czy możliwe jest określenie przybliżonej kwoty, jaką studenci/studentki miesięcznie przeznaczają na materiały potrzebne do realizacji programu?

Określenie średniej kwoty wydawanej przez studentów i studentki na materiały artystyczne jest bardzo trudne. Szczególnie w przypadku edukacji na 2., 3., 4. i 5. roku, których program i środki artystycznego przekazu w dużej mierze dobierane są przez studentów/ki indywidualnie.

Również na pierwszym roku trudno o podobne uśrednienie. Można natomiast określić w przybliżeniu techniki, które przeważają w przebiegu edukacji na 1. roku, a tym samym pozwalają zorientować się uprzednio w cenach materiałów. Najczęściej wykorzystywaną w pracowniach malarskich techniką jest tradycyjna technika olejna na płótnie, z dopuszczeniem techniki akrylowej. Warto więc zapoznać się z cenami podobrazi, pędzli, farb, mediów potrzebnych do danej techniki. Ilość zużytych materiałów różni się w zależności od temperamentu studenta/tki, choć w ciągu miesiąca powstaje zwykle nie więcej niż dwa obrazy tzw. średniego formatu. W pracowniach rysunkowych przeważają tradycyjne techniki rysunkowe na papierze (ołówki, węgiel, tusz).

Czy dostępne są programy finansowego wsparcia studentów/studentek?

Studentki i studenci na każdym etapie edukacji mają prawo korzystać ze stypendium socjalnego, zapomogi oraz stypendium dla osób z niepełnosprawnościami.

Istnieje również możliwość otrzymywania Stypendium Rektora, przyznawanego na podstawie średniej ocen oraz osiągnięć. Mogą się o nie ubiegać studentki i studenci wszystkich lat. W przypadku osób studiujących na pierwszym roku jest ono przyznawane na podstawie odrębnych przepisów uwzględnionych w Zasadach Przyznawania Stypendium Rektora.

Szczegółowe informacje o wszystkich wymienionych świadczeniach oraz wzory podań znajdziecie tu: Stypendia Rektora, stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, zapomogi – Studia (asp.waw.pl).

Droga twórcza, jaką przechodzą studenci i studentki w czasie studiów często jest  procesem dynamicznym i trudno jest przewidzieć, jakie potrzeby merytoryczne pojawią się w toku edukacji. Czy możliwe jest indywidualne wzbogacanie programu nauczania o przedmioty niebędące bezpośrednio związane z malarstwem?

Studenci i studentki 2 roku (i starszych) zobowiązani/ne są do wybrania przynajmniej jednej specjalizacji dodatkowej. Oprócz pracowni specjalizacyjnych proponowanych przez Wydział Malarstwa, dostępne są również pracownie specjalizacyjne prowadzone przez inne wydziały Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Jak Wydział Malarstwa radzi sobie z pandemicznymi obostrzeniami i liczbowymi limitami osób mogących przebywać w poszczególnych pomieszczeniach?

Głęboko wierzymy, że ze sztuką należy obcować w rzeczywistości, a także zdajemy sobie sprawę, że studiowanie przedmiotów praktycznych wymaga dostępu do przestrzeni i warsztatu, dlatego Wydział Malarstwa jest otwarty na zasadach zgodnych z odgórnymi zarządzeniami Rektora ASP w Warszawie. Wszystkie osoby, które potrzebują pracować w budynku wydziału, mają do niego dostęp. W zależności od aktualnych informacji, wprowadzane są czasowe ograniczenia lub hybrydowe formy nauczania np. dotyczące liczby osób w jednej sali, rezygnacji z grupowych przeglądów i warsztatów, możliwości wyboru formy prowadzenia zajęć, kilkudniowe przejście na on-line. Na wydziale obowiązują zasady sanitarne określone regulaminem BHP a forma zajęć grupowych – wykładów, konwersatoriów, lektoratów – ustalana jest przez Rektora i dotyczy studentów wszystkich wydziałów.

 

Na pytania kandydatów i kandydatek będziemy również odpowiadać na bieżąco:

mgr Katarzyna Dyjewska, prodziekan – katarzyna.dyjewska@cybis.asp.waw.pl
mgr Sebastian Winkler, asystent – sebastian.winkler@cybis.asp.waw.pl