Przejdź do zawartości
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Dni Otwarte 2022
Budynek Wydziału Scenografii

Wydział Scenografii

 

Kto może zdawać na studia magisterskie II stopnia?

O przyjęcie na stacjonarne II stopnia Wydziału Scenografii mogą ubiegać się:
a) absolwenci studiów I stopnia kierunku Scenografia ASP w Warszawie
b) absolwenci co najmniej I stopnia kierunku Scenografia realizowanego w innych uczelniach
c) absolwenci, którzy uzyskali tytuł licencjata, inżyniera lub magistra na kierunkach pokrewnych (architektura, architektura wnętrz, wzornictwo, malarstwo, rzeźb itp.)

Czy jeśli nie znam obsługi programów komputerowych takich, jak Photoshop, Auto-Cad, Sketch-Up i innych mam szansę dostać się na studia magisterskie?

Oczywiście, że tak. Przez cały czas trwania studiów forma podania projektów pozostaje dowolna. Wszystkie braki programowe można uzupełnić w ramach zajęć fakultatywnych lub uzupełniających.

Czy w trakcie studiów będę mogła/mógł podjąć pracę zawodową?

To zależy od typu pracy i czasu, jaki jest na nią potrzebny. Oczywiście praca w zawodzie scenografa postrzegana jest jako rozwój i zdobywanie doświadczenia. Nie może ona jednak zastąpić nauki i nie może być stałym usprawiedliwieniem nieobecności na zajęciach.

Czy w trakcie studiów mogę zmienić zainteresowania i profil wybranych pracowni?

Oczywiście, że tak. Na I roku studiów II stopnia dwukrotnie można wybrać po dwie pracownie zarówno z dziedziny teatru, jak i filmu. Wraz z początkiem każdego semestru pracownię można zmienić. Przez cały rok II w wybranej pracowni powstaje dyplom, jednak w uzasadnionych przypadkach, w trakcie roku również może nastąpić zmiana tematu i promotora

Czy po dwóch latach studiów na ASP uzyskam tytuł magistra sztuki?

Tak. Długość studiów nie ma znaczenia. Tytuł uzyskuje się po obronie dyplomu magisterskiego.

Jak przebiega autoprezentacja (rozmowa kwalifikacyjna)?

W trakcie autoprezentacji kandydaci odpowiadają na pytania komisji. Część z nich dotyczy prac, które powstały podczas egzaminu praktycznego. Pojawiają się także pytania dotyczące ogólnej orientacji w świecie kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem obszaru sztuk wizualnych, filmu i teatru.

Ile miesięcznie trzeba wydać na materiały potrzebne do studiów?

Ze względu na zróżnicowany i zindywidualizowany charakter studiów nie da się oszacować jednej, stałej kwoty. Studenci wybierają pracownie o konkretnym profilu, które warunkują narzędzia, a co za tym idzie także i koszty. Większe wydatki pojawiają się głównie na początku studiów, kiedy trzeba zaopatrzyć się we wszystko, co będzie potrzebne przez następne lata.

Czy można wyjeżdżać w ramach programu Erasmus+? Jak wygląda studencka wymiana międzynarodowa?

Tak. Na Akademii Sztuk Pięknych działa program Erasmus+, w ramach którego studentki i studenci mogą studiować na zagranicznych uczelniach artystycznych.

Jaką pracę można dostać po studiach na ASP?

Większość absolwentów Wydziału Scenografii zostaje artystami pracującymi w zawodzie scenografa. Pracują na planach filmowych, przy serialach, reklamach, w telewizji, w teatrach operowych, muzycznych, dramatycznych, lalkowych, przy widowiskach plenerowych czy w firmach zajmujących się multimediami. Dzięki zdobytym praktycznym i merytorycznym umiejętnościom odnajdują się także w wielu pokrewnych branżach i dziedzinach.

Jak uczelnia promuje absolwentów, studentów?

Działaniami promocyjnymi dotyczącymi studentów i absolwentów Wydziału Scenografii zajmuje się Akademickie Biuro Karier. Ponadto studenci wydziału uczestniczą w różnorodnych inicjatywach i przedsięwzięciach organizowanych przez uczelnię i Samorząd studentów, np. Noc Muzeów czy też wystawa UpComing – Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Co roku w czerwcu organizowana jest także Wystawa końcoworoczna.

Czy są formy pomocy socjalnej dla studentów na I roku?

Tak, studentki i studenci I roku mogą korzystać ze stypendium socjalnego oraz zapomogi.

Jak przygotować teczkę/portfolio i dokumenty na Wydział Scenografii?

Aby prawidłowo przygotować niezbędne dokumenty należy zapoznać się z wytycznymi dostępnymi w Regulaminie Zasad Kryteriów Przyjęć na Studia w ASP w Warszawie.

Składana dokumentacja dorobku artystycznego może przybrać formę tradycyjnej teczki lub portfolio. Prawidłowo przygotowana teczka powinna składać się z nie więcej niż 25 prac o wymiarach 100 x 70 cm (w tym około 10 prac malarskich i 10 rysunkowych). Mile widziane są także prace dodatkowe świadczące o zainteresowaniach kandydata (można na nie przeznaczyć pozostałe 5 plansz). Mogą to być fotografie, szkice, projekty architektoniczne, wnętrzarskie, scenograficzne, zdjęcia rzeźb, lalek, prac wielkoformatowych, makiet, czy wszelkich innych efektów działań plastycznych. W przygotowaniu teczki pomocne mogą być organizowane co roku konsultacje.

Jak przygotować się do autoprezentacji podczas procesu rekrutacji na Wydział Scenografii? Jaką literaturę warto przeczytać, skąd czerpać przydatne informacje?

W ramach przygotowywania się do rozmowy kwalifikacyjnej zachęcamy do oglądania spektakli, filmów, wystaw i koncertów. Wymagana jest ogólna orientacja w tzw. życiu kulturalnym.

Literatura zalecana:

  1. Zygmunt Hűbner – „Sztuka reżyserii”, Warszawa 2014
  2. Zbigniew Raszewski – „Krótka historia teatru polskiego”, Warszawa 1977
  3. Józef Kelera – „Krótka historia teatru w Europie”, Wrocław 2018
  4. Tadeusz Lubelski – „Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty.” 2008
  5. Chymkowski, W. Dudzik, M. Wójtowski – „Wiedza o kulturze”, Warszawa 2003
  6. Allan Starski, Irena A. Stanisławska – „Scenografia”, Warszawa, 2013

oraz:

Miesięcznik “Teatr”
“Didaskalia” (internet)
portal e-teatr
portal teatralny.pl
portal Ninateka