Przejdź do zawartości
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Dni Otwarte 2022
Budynek Wydziału Sztuki Mediów

Wydział Sztuki Mediów

 

Jak przygotować teczkę na konkretny wydział? Co ma znaczenie przy jej ocenie?

Aby prawidłowo przygotować teczkę należy zapoznać się z wytycznymi dostępnymi w Regulaminie Zasad i Kryteriów Przyjęć na Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na rok akademicki 2022/2023.

WAŻNE: Kandydat na kierunek Sztuka Mediów, oprócz złożenia fizycznej teczki z pracami zamieszcza w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata portfolio cyfrowe, będące jej odzwierciedleniem. Wymóg ten dotyczy kandydatów aplikujących na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone na kierunku Sztuka Mediów.

Internetowy System Rejestracji Kandydata umożliwia przesłanie wyłącznie 10 sztuk plików, w związku z tym sugeruje się stworzenie wielostronicowego dokumentu pdf w podziale na kategorie prac: rysunek, malarstwo, fotografia własna, fotografia na zadany temat.

I STOPIEŃ

Do teczki składanej na pierwszy stopień studiów należy włączyć przede wszystkim prace malarskie, rysunkowe, fotograficzne na zadany temat, mile widziane są też prace dodatkowe świadczące o wrażliwości plastycznej kandydata.

Zbiór prac musi zawierać reprodukcje samodzielnie wykonanych prac:

– prace malarskie – 5-7 sztuk

– prace rysunkowe (w tym rysunki postaci) – 7-10 sztuk

– pliki będące pracami fotograficznymi (dorobek własny) – 10-15 sztuk

– pliki będące pracami fotograficznymi na zadany temat, ustalony i podany do publicznej wiadomości 6 tygodni przed rozpoczęciem rekrutacji – 5 sztuk

Zbiór może zawierać ponadto wybór innych realizacji artystycznych zapisanych jako pliki cyfrowe, również zamieszczonych w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata, świadczących o wrażliwości plastycznej kandydata.

II STOPIEŃ

Teczka składana na drugi stopień studiów nie podlega szczegółowym wytycznym jeśli chodzi o techniki, formaty prac, natomiast istotne staje się przygotowanie warsztatowe kandydata i pogłębione zainteresowanie tematyką wyrażoną w obrębie preferowanych mediów.

Zbiór prac musi zawierać 20-30 samodzielnie wykonanych prac świadczących o aktywności twórczej kandydata:

– prace malarskie

– prace rysunkowe

– prace fotograficzne

– można dołączyć też inne prace z zakresu sztuk wizualnych, np. wideo, prace dźwiękowe, animacje

Wymagane jest również przedstawienie prac wykonanych w okresie studiów pierwszego stopnia w formie portfolio lub prezentacji multimedialnej nie dłuższej niż 4 minuty (zapisanej na nośniku elektronicznym).

Teczka może zawierać ewentualnie inne realizacje artystyczne zapisane na nośniku elektronicznym świadczące o wrażliwości plastycznej kandydata.

STUDIA NIESTACJONARNE

Prace zawarte w teczce na studia niestacjonarne powinny świadczyć o wrażliwości i zainteresowaniach kandydata.

Jak przebiega autoprezentacja (rozmowa kwalifikacyjna)?

W trakcie autoprezentacji kandydaci odpowiadają na pytania komisji. Część pytań dotyczy prac z teczki. Pojawiają się też pytania dotyczące orientacji w świecie kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem obszaru sztuki współczesnej.

Szczegóły dotyczące autoprezentacji, z uwzględnieniem typu egzaminu (I st, II st., studia stacjonarne, studia niestacjonarne) znajdują się w Regulaminie Zasad i Kryteriów Przyjęć na Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na rok akademicki 2022/2023.

Ile miesięcznie trzeba wydać na materiały potrzebne do studiów?

Ze względu na zróżnicowany i zindywidualizowany charakter studiów nie da się oszacować konkretnej kwoty. Od 2 roku I stopnia oraz od 1 roku II stopnia studiów stacjonarnych studenci według własnych preferencji wybierają pracownie i w związku z tym narzędzia, którymi będą się posługiwać.

Na terenie WSM znajduje się wypożyczalnia sprzętu audio i fotograficznego. Dla studentów dostępna jest także montażownia z komputerami i oprogramowaniem oraz studio fotograficzne. Profesorowie wydają imienne upoważnienia do specjalistycznych pracowni. Ta infrastruktura i możliwości znacznie ograniczają ewentualne wydatki studentów.

Czy można wyjeżdżać w ramach programu Erasmus+? Jak wygląda studencka wymiana międzynarodowa?

Tak. Na Akademii działa program Erasmus+ i w ramach tego programu studentki i studenci mogą studiować na zagranicznych uczelniach artystycznych.

Jakie warunki nauki zapewnia ASP (komputery, sprzęt, pracownie itp.)?

Wydział Sztuki Mediów posiada pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny.  Na wydziale znajduje się profesjonalne studio greenscreen, pracownie wyposażone w sprzęt VR i MoCap. Oprócz tego wydział ma odpowiednio wyposażoną pracownię komputerową, studio fotograficzne, montażownię oraz wypożyczalnię sprzętu. Dla wszystkich studentów pierwszego roku dostępne są również indywidualne szafki, pozwalające na przechowywanie prac czy materiałów.

Jaką pracę można dostać po studiach na ASP?

Absolwenci naszego wydziału zostają artystami w obszarze sztuki współczesnej, wystawiają w czołowych polskich instytucjach kultury i galeriach, zdobywają liczne nagrody, uczestniczą w rynku sztuki. Dzięki zdobytym praktycznym umiejętnościom (m. in. wideo, fotografia, przestrzeń wirtualna, postprodukcja dźwięku, programy komputerowe, praca w zespole) odnajdują się w wielu branżach i dziedzinach.

Jak uczelnia promuje absolwentów, studentów?

Studenci są zapraszani do wystaw i działań twórczych z inicjatywy profesorów prowadzących poszczególne pracownie. Wydział organizuje liczne spotkania, warsztaty, plenery i wyjazdy. Na wydziale działa Galeria Spokojna, która m.in. organizuje wystawy, w których biorą udział studenci i absolwenci. Studenci zapraszani są do współpracy z instytucjami zewnętrznymi. Wydział prowadzi też profile w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram), gdzie promuje dokonania studentów i absolwentów.

Czy zwracana jest szczególna uwaga na to, jaką szkołę średnią ukończyłeś?

Nie, najważniejsze są zdolności artystyczne i przygotowanie kandydata.

Czy są formy pomocy socjalnej dla studentów?

Tak, studentki i studenci roku mogą m.in. korzystać ze stypendium socjalnego, zapomogi, stypendium Rektora. Informacje dotyczące wsparcia finansowego publikowane są co roku na stronie.

Jestem absolwentką/absolwentem liceum plastycznego. Czy mam szansę się dostać na studia w ASP?

Oczywiście, że tak. Każdy uzdolniony kandydat ma szansę dostać się na studia w ASP.

Czego będę się uczyć podczas studiów na danym wydziale?

Na Wydziale Sztuki Mediów zajęcia praktyczne i teoretyczne dotyczą obszaru sztuki współczesnej. Na I roku studiów I stopnia wszystkie przedmioty są obowiązkowe i stanowią podstawę warsztatową do dalszej nauki. Od drugiego roku  studiów I stopnia oraz od 1 roku II stopnia studiów stacjonarnych student samodzielnie wybiera pracownie i przedmioty ze względu na własne zainteresowania artystyczne.