Przejdź do zawartości
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Dni Otwarte 2022
Budynek Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną

Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną

 

Czy można połączyć pracę lub studia na innym kierunku ze studiami na kierunku badania artystyczne?

Na studiach I stopnia, w szczególności na pierwszych latach studiów jest to dość trudne, ze względu na dużą liczbę zajęć obowiązkowych. Na późniejszych latach, z większą ilością zajęć do wyboru jest to możliwe, jednak zgodnie z Regulaminem Studiów – praca zarobkowa nie może kolidować z planem zajęć.

Jaki jest limit miejsc?

Limit miejsc na studia I i II stopnia wynosi po 20 miejsc.

Ilu kandydatów przypada na jedno miejsce?

W roku akademickim 2021/2022 na kierunek Badania artystyczne średnia liczba kandydatów na jedno miejsce wyniosła:

na studia I stopnia – 2,4

na studia II stopnia – 1,1 

Czy cudzoziemcy mogą studiować na ASP i na jakich warunkach?

Warunki studiowania cudzoziemców: https://rekrutacja.asp.waw.pl/zkw/cudzoziemcy/

Czy Uczelnia ma akademik?

Uczelnia nie posiada akademika.

Czy studia stacjonarne są płatne?

Studia stacjonarne są bezpłatne.

Ile wynosi opłata rekrutacyjna na studia w roku akademickim 2021/2022?

Opłaty określa Zarządzenie Rektora.

Jeśli w poprzednich latach ubiegałam/ubiegałem się o przyjęcie na studia na ASP czy muszę zakładać nowe konto w IRK, czy mogę korzystać z poprzedniego?

Nie trzeba zakładać nowego konta w systemie IRK, jednak należy zarejestrować się na dany kierunek w bieżącym roku akademickim.

Z kim można się kontaktować w przypadku kłopotów z rejestracją?

W sprawach technicznych zapytaj na help@asp.waw.pl. Pracownicy odpowiadają na maila w dni powszednie w godzinach 8:30 – 15.30, w sprawach merytorycznych: kultura.wizualna@asp.waw.pl.

Na ile kierunków mogę kandydować na ASP?

Nie ma ograniczenia co do liczby kierunków, na które można kandydować na studia na ASP. Jednak w przypadku zapisania się na kilka kierunków, należy uiścić opłatę za każdy wybrany kierunek.

Czy mogę zarejestrować się, jeśli jestem tegorocznym maturzystą, ale nie mam jeszcze wyników matury?

Tak, można dokonać rejestracji bez wyników matury.

Czy jest limit wieku, jeśli chodzi o studia stacjonarne?

Nie ma limitu wieku.

Czy jeśli nie zdążę zarejestrować się w terminie rekrutacji online będę mógł/mogła złożyć dokumenty?

Niestety nie ma takiej możliwości, dlatego pamiętaj o tym by wypełnić wszystkie formularze zgodnie z instrukcją: https://rekrutacja.asp.waw.pl/zkw/rekrutacja-online/

Czy na studiach jest możliwość pomocy finansowej?

Po spełnieniu określonych warunków można starać się o stypendia socjalne i zapomogi oraz stypendia za wyniki w nauce.

Czy istnieje możliwość uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w Dziekanacie?

Nie, opłatę należy uiścić przelewem lub w urzędzie pocztowym na podany numer konta.

Do kiedy mogę dokonać opłaty rekrutacyjnej?

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść przed zakończeniem rejestracji na studia.  Potwierdzenie opłaty zrealizowanego przez bank przelewu należy załączyć do dokumentacji składanej w procesie rekrutacji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata (niektóre banki potrzebują około doby na wygenerowanie takiego potwierdzenia).

Gdzie znajdę listy przyjętych (zakwalifikowanych) i nieprzyjętych (niezakwalifikowanych) na studia?

Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na studia dostępna jest tylko w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata.

Kiedy trzeba dostarczyć zaświadczenie lekarskie?

Zaświadczenie lekarskie  należy dostarczyć po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia i otrzymaniu skierowania na badania. Termin dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów będzie wskazany w informacjach przekazanych razem ze skierowaniem na badania.

Czy mogę się ubiegać o przyjęcie na studia z pominięciem Internetowej Rejestracji Kandydatów?

Nie, nie ma takiej możliwości.

Gdzie są informacje o ilości punktów koniecznych do uzyskania w procesie rekrutacji, aby zostać dopuszczonym do kolejnego etapu lub zostać przyjętym na studia?

Informacje o ilości punktów koniecznych do przejścia do kolejnego etapu rekrutacji oraz ilość punktów niezbędna do zakwalifikowania na studia określa  Regulamin rekrutacji.

Gdzie znajdę terminy rekrutacji na studia?

Terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym (rozpoczęcia i zakończenia rejestracji internetowej, ogłoszenia wyników, składania dokumentów, egzaminów), dostępne są na stronie rekrutacja.asp.waw.pl w opisie zasad rekrutacji na poszczególne kierunki.