Logo ASP

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Dni Otwarte 2024
Studentka w pracowni konserwuje obraz

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Dni Otwarte

Jeśli pasjonujesz się kulturą i sztuką: dawną i współczesną, polską i światową oraz jej ochroną i zagadnieniami dotyczącymi metod jej zachowania, to konserwacja dzieł sztuki może okazać się świetnym wyborem. Warto wiedzieć, że na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w ASP w Warszawie możesz zdobyć wykształcenie w czterech różnych specjalizacjach: malarstwa i rzeźby polichromowanej; książki, grafiki i skóry zabytkowej; tkanin zabytkowych (to jedyna taka specjalizacja w Polsce!) lub rzeźby i elementów architektury.

By poszerzyć swoje umiejętności zawodowe można – rzecz jasna – wybrać też dodatkowe zajęcia, takie jak: konserwacja i restauracja obiektów archeologicznych i etnograficznych, sztuki współczesnej czy… fotografii. To najszersze spektrum specjalności konserwatorskich na uczelniach artystycznych w Polsce!

Osoby studiujące na naszym wydziale uczestniczą w zajęciach artystycznych, laboratoryjnych i technologicznych, zdobywają wiedzę z zakresu historii sztuki, filozofii, materiałoznawstwa, ikonografii, wykorzystania nowoczesnego sprzętu badawczego oraz chemii, fizyki, a nawet mikrobiologii. Uczą się rysować, malować, rzeźbić, nabywają spektrum umiejętności konserwatorskich, pozwalających na kompleksowe (niejednokrotnie skomplikowane) działania mające na celu ochronę i przedłużenie życia dzieł sztuki. Podczas studiów studenci_tki mają możliwość uczestniczenia w plenerach artystycznych, odbycia praktyk zawodowych, wzięcia udziału w grantach naukowych, wymianach studenckich, misjach i projektach konserwatorsko-badawczych w Polsce i na świecie. Wszystko to składa się na wszechstronne przygotowanie do zawodu konserwatora_rki dzieł sztuki.


„WKiRDS kształci przyszłych konserwatorów-restauratorów od ponad 75 lat. Od początku studia mają charakter interdyscyplinarny – artystyczne umiejętności konserwatorskie wspierane są specjalistycznymi badaniami naukowymi oraz wiedzą z zakresu humanistyki i nauk ścisłych.

Obecnie wydział kształci w ramach jednolitych, sześcioletnich studiów w czterech specjalizacjach głównych i dwóch fakultatywnych. To najszersze spektrum w zakresie edukacji konserwatorskiej w Polsce, stanowiące również ewenement w skali światowej. Program kształcenia jest szeroki i modyfikowany zgodnie z osiągnięciami nauki oraz sztuki konserwacji. To pozwala na indywidualny rozwój każdej studentki i studenta i przygotowanie do samodzielnej oraz zespołowej realizacji projektów konserwatorskich, artystycznych i naukowych, dając szeroki wachlarz możliwości podjęcia pracy zawodowej.

Podstawowym celem kształcenia jest wyposażenie studentów w wiedzę i kompetencje w zakresie teoretycznych i praktycznych zagadnień konserwatorskich, jak również wykształcenie manualnych umiejętności konserwatorskich. Studenci prowadzą projekty badając, opisując i poddając pracom konserwatorsko-restauratorskim oryginalne dzieła sztuki. Tworzą także kopie technologiczne, uczestniczą w zajęciach i plenerach artystycznych, praktykach konserwatorskich oraz projektach badawczych.

Wydział współpracuje z muzeami, archiwami, bibliotekami, kościołami, instytucjami naukowymi w Polsce i na świecie. Utrzymuje także kontakty z zagranicznymi instytucjami konserwatorskimi w ramach grantów naukowych, programów wymiany studenckiej oraz prac badawczo-konserwatorskich”.

— Dziekana Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, dr hab. Monika Jadzińska, prof. uczelni

Przebieg rekrutacji na Konserwację i Restaurację Dzieł Sztuki stacjonarne jednolite studia magisterskie:

 • rejestracja online w Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK) w terminie od 7 maja do 4 czerwca 2024 do godz. 13.00
 • złożenie teczki i dokumentów w terminie: 11 – 12 czerwca 2024 w godz. 10.00 – 15.00
 • egzamin praktyczny w terminie: 1 – 5 lipca 2024
 • autoprezentacja w terminie: 11 – 12 lipca 2024
 • ostateczne wyniki: 15 lipca 2024 do godz. 20.00
 • Limit przyjęć – 22 miejsca, w tym:
  • konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej – 10 miejsc
  • konserwacja i restauracja tkaniny zabytkowej – 3 miejsca
  • konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej – 5 miejsc
  • konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury – 4 miejsca