Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Dni Otwarte 2022
Śledź nas na oraz

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki kształci przyszłych konserwatorów-restauratorów od prawie 75 lat (dokładnie od 1947 roku). Od początku studia mają charakter interdyscyplinarny – artystyczne umiejętności konserwatorskie wspierane są specjalistycznymi badaniami naukowymi oraz wiedzą z zakresu humanistyki i nauk ścisłych.

Obecnie wydział kształci w ramach jednolitych, sześciocioletnich studiów w czterech specjalizacjach: konserwacji i restauracji malarstwa oraz rzeźby polichromowanej; książki, grafiki i skóry zabytkowej; tkanin zabytkowych; rzeźby kamiennej i elementów architektury oraz specjalnościach fakultatywnych: konserwacji i restauracji obiektów archeologicznych oraz etnograficznych, sztuki współczesnej i fotografii. Jest to najszersze spektrum proponowanych specjalności w zakresie konserwacji i restauracji w szkolnictwie polskim, stanowiące również ewenement w skali światowej. Nieustannie modyfikowany zgodnie z osiągnięciami nauki oraz sztuki konserwacji program kształcenia jest szeroki i bardzo elastyczny. To pozwala na na indywidualny rozwój każdego studenta i przygotowanie go do samodzielnej oraz zespołowej realizacji projektów konserwatorskich.

Podstawowym celem kształcenia jest wyposażenie studentek i studentów w wiedzę i kompetencje dotyczące szeroko rozumianych teoretycznych i praktycznych zagadnień konserwatorskich, jak również wykształcenie manualnych umiejętności konserwatorskich podczas ćwiczeń i wykładów. Studenci prowadzą projekty konserwatorskie: badają, opisują, a następnie poddają pracom konserwatorsko-restauratorskim oryginalne dzieła sztuki. Tworzą także kopie technologiczne, uczestniczą w zajęciach i plenerach artystycznych, praktykach konserwatorskich oraz projektach badawczych.

Wydział współpracuje zarówno z placówkami muzealnymi, archiwami, bibliotekami, instytucjami naukowymi w kraju i na świecie, jak i właścicielami obiektów zabytkowych, m.in. Kościółem i osobami prywatnymi, pozyskując z tych źródeł dzieła sztuki do celów dydaktycznych. Utrzymuje także kontakty z zagranicznymi instytucjami konserwatorskimi w ramach grantów naukowych, programu wymiany studenckiej oraz realizowanych prac badawczo-konserwatorskich.

Dziekan Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki dr hab. Monika Jadzińska, prof. ASP


Fot.: Jakub Wróblewski, Antoni Domański