Logo ASP

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Dni Otwarte 2024
Grupa studentów w trakcie zajęć w green boxie

Wydział Sztuki Mediów

Dni Otwarte

Zajęcia na Wydziale Stuki Mediów dotyczą głównie fotografii, wideo, animacji, dźwięku, przestrzeni wirtualnej, działań performatywnych i w przestrzeni, ale też malarstwa i rysunku oraz obiektów przestrzennych (instalacji). Podczas studiów kładziemy nacisk na indywidualny rozwój artystyczny.

Na naszym wydziale oferujemy studia I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie) w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Studia licencjackie skierowane są do osób wrażliwych na elementy języka sztuk wizualnych (formę, przestrzeń, kolor, kompozycję, ruch, czas), które posiadają podstawowe umiejętności plastyczne, interesują się zjawiskami w sztuce współczesnej i chcą poznać technologiczne i techniczne możliwości posługiwania się narzędziami wypowiedzi artystycznej. Studia te kładą nacisk na wiedzę i umiejętności warsztatowe z uwzględnieniem budowania świadomości i wrażliwości audiowizualnej. Służą temu zajęcia odnoszące się do współczesnych koncepcji obrazu i dźwięku. Program studiów zapewnia uzyskanie kompetencji niezbędnych zarówno do samodzielnych realizacji, jak i do pracy zespołowej.

Studia magisterskie zaś powstały z myślą o osobach sprawnie posługujących się narzędziami i technikami umożliwiającymi współczesną wypowiedź artystyczną, które dysponują wykształconą wrażliwością audiowizualną i mają predyspozycje do prezentacji i uzasadnienia koncepcji artystycznych oraz zdolność krytycznej oceny zjawisk kultury współczesnej, zdarzeń społeczno-politycznych, itp. Studia te koncentrują się na przekazaniu specjalistycznej wiedzy i umiejętności formułowania własnego przekazu artystycznego. Kształcenie opiera się na intermedialnym i multimedialnym zastosowaniu narzędzi w połączeniu z refleksją teoretyczną, pozwala na swobodne operowanie różnymi środkami artystycznymi i profesjonalną technologią.


„Pierwszy w Polsce Wydział Sztuki Mediów powstał w 2009 roku jako odpowiedź na wyzwania współczesnej kultury wizualnej, która operuje różnorodnymi środkami artystycznymi ze szczególnym uwzględnieniem mediów cyfrowych. Celem Wydziału jest więc kształcenie twórców świadomie współtworzących tę kulturę, umiejących – w zależności od zamysłu artystycznego – posługiwać się wieloma środkami wyrazu. Program nauczania jest dwustopniowy i ma charakter interdyscyplinarny. Jego podstawę stanowi otwartość na łączenie i przenikanie się różnych mediów, co daje możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w dwóch specjalnościach: multimedia (łączone media) i intermedia (różne, przenikające się media). Zgodnie z programem Wydział oferuje kształcenie artystyczne w specjalistycznych pracowniach poświęconych mediom klasycznym (malarstwo, rysunek, rzeźba) oraz działaniom przestrzennym, sztuce performance’u, fotografii, wideo i sztuce cyfrowej. Obok specjalistycznych sal komputerowych Wydział ma także studio fotograficzne, greenbox, salę kinową, dobrze wyposażone w instrumentarium najnowszej generacji pozwalające na nabycie umiejętności m.in. z zakresu fotografii cyfrowej i analogowej, wideo, animacji 2D i 3D, wirtualnej rzeczywistości (VR), poszerzonej rzeczywistości (AD), rejestracji, przetwarzania i transmisji obrazu i dźwięku, obsługi programów komputerowych i ich zastosowania.

Na studiach pierwszego stopnia kładzie się nacisk na przekazywanie wiedzy i umiejętności warsztatowych oraz analizę, rozpoznanie i zastosowanie mediów pod kątem nośności przekazu artystycznego. Rozwijana jest także świadomość wyboru źródeł inspiracji i wrażliwości audiowizualnej studentów w odniesieniu do współczesnych koncepcji obrazu i dźwięku. Program obejmuje kształtowanie umiejętności analizy dzieł sztuki pod względem formalnym, percepcyjnym i ich funkcjonowania w przestrzeni kultury, uczy także samodzielnego realizowania oraz prezentacji projektów artystycznych i współpracy zespołowej.

Na studiach drugiego stopnia oferta programowa poszerza zakres wiedzy i umiejętności w aspekcie formułowania samodzielnej wypowiedzi artystycznej w specjalnościach intermediów i multimediów. Zastosowanie środków artystycznych z użyciem profesjonalnej technologii jest powiązane z refleksją teoretyczną, doskonalone są zdolności krytycznego odnoszenia się do zjawisk kultury współczesnej i wydarzeń społeczno-politycznych wyrażane w indywidualnej propozycji artystycznej. Edukacja daje możliwość świadomego i efektywnego podejmowania pracy w obszarze sztuki mediów. Pozwala również na nabycie kompetencji społecznych w zakresie tworzenia i kierowania zespołami realizującymi złożone projekty artystyczne, wymagające także współpracy z instytucjami zewnętrznymi”.

— Dziekan Wydziału Sztuki Mediów, prof. Sławomir Ratajski

Przebieg rekrutacji na Sztukę Mediów stacjonarne studia pierwszego stopnia:

  • rejestracja online oraz zamieszczenie portfolio cyfrowego w Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK) w terminie od 7 maja do 4 czerwca 2024 do godz. 13.00
  • złożenie teczki i dokumentów w terminie: 11 – 12 czerwca 2024 r. w godz. 10.00 – 15.00
  • egzamin praktyczny w terminie: 1 – 3 lipca 2024
  • autoprezentacja w terminie: 11 – 12 lipca 2024
  • ostateczne wyniki: 15 lipca 2024 do godz. 20.00
  • Limit przyjęć – 32 miejsca

Rekrutacja na stacjonarne studia drugiego stopnia rusza 2.09.2024 r. o godz. 9.00.
Kliknij po więcej szczegółów