Logo ASP

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Dni Otwarte 2024
Studenci w trakcie zajęć w modelarni

Wydział Wzornictwa

Dni Otwarte

Trzy kluczowe filary Wydziału Wzornictwa to design, sztuka i teoria. Nasz program adresujemy do osób zainteresowanych projektowaniem w duchu zrównoważonego rozwoju, przemianami technologicznymi, społecznymi i kulturowymi oraz wrażliwych na kwestie troski o środowisko.

Oferujemy studia projektowe w interdyscyplinarnym kontekście: studia I stopnia na kierunku Projektowanie produktu, przestrzeni, przekazu (7 semestrów, limit 28 osób), studia I stopnia na kierunku Projektowanie ubioru i jego konteksty (7 semestrów, limit 12 osób), studia II stopnia na kierunku Projektowanie i badania (4 semestry, limit 20 osób).

Bliskie nam wartości zrównoważonego ekologicznie projektowania i zaangażowania w kwestie społeczne realizujemy poprzez szereg zajęć teoretycznych i praktycznych realizowanych na miejscu i we współpracy m.in. z organizacjami pozarządowymi, fundacjami oraz podmiotami biznesu. Wydział Wzornictwa od lat stara się uwrażliwiać studentki i studentów na problem ginących zawodów, dlatego co roku powstają projekty realizowane we współpracy z warszawskimi rzemieślnikami. W całym toku studiów szczególny nacisk kładziemy na technologię. Oprócz podstawowej wiedzy dotyczącej wymogów technologicznych i konstrukcyjnych, która jest potrzebna do projektowania przedmiotów zarówno w małej skali, jak i na użytek masowy, osoby studiujące na naszym wydziale poznają także najnowsze, innowacyjne technologie, które pomagają złagodzić negatywne skutki produkcji przedmiotów na środowisko.

Na Wydziale Wzornictwa przybliżamy kwestie projektowe rozumiane jako procesy tworzenia rozwiązań, które odpowiadają na realne problemy. Szczególnie ważnym obszarem, na którym koncentruje się program jest kształtowanie odpowiedzialnych i etycznych postaw osób zajmujących się projektowaniem. Staramy się dostrzegać potrzeby marginalizowanych osób i grup społecznych.


„Wzornictwo to dużo więcej niż projektowanie rzeczy pięknych. Design jest dziedziną aktywności ludzkiej odpowiadającą na wiele dylematów współczesności. Ma potencjał zmiany świata w lepszym kierunku: empatii międzyludzkiej i równości międzygatunkowej, przeciwdziałaniu różnego rodzaju wykluczeniom i konfliktom. Służąc swemu podstawowemu celowi jakim jest reagowanie na potrzeby ludzi — fizyczne, intelektualne, emocjonalne — design może służyć podniesieniu jakości życia konkretnych społeczności, uwzględniając przy tym kwestie dotyczące m.in. zmian klimatu i migracji.

Współczesne projektowanie oznacza kształtowanie, nie tylko produktów, komunikacji wizualnej, czy przestrzeni publicznej. To także kreowanie tymczasowych form społecznych interakcji i rozbudzanie wyobraźni. Osoby zajmujące się projektowaniem uczestniczą często w umacnianiu relacji międzyludzkich, wspierają marginalizowane grupy społeczne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby dotknięte wykluczeniem ekonomicznym, osoby w kryzysie bezdomności, nie zapominają o podmiotowości biosfery.

Programy studiów na Wydziale Wzornictwa realizowane są w duchu równowagi między tradycją i nowoczesnością. Mamy świadomość ogromnego znaczenia projektowania zarówno dla współczesnego świata jak i przyszłych pokoleń”.

— Dziekan Wydziału Wzornictwa, prof. Grzegorz Niwiński

Przebieg rekrutacji na Projektowanie produktu, przestrzeni, przekazu stacjonarne studia pierwszego stopnia:

 • rejestracja online oraz złożenie cyfrowego portfolio w Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK) w terminie od 7 maja do 4 czerwca 2024 do godz. 13.00
 • złożenie dokumentów w terminie: 5 – 6 czerwca 2024 w godz. 10.00 – 15.00
 • autoprezentacja online w terminie: 20 – 21 czerwca 2024
 • egzamin praktyczny w terminie: 26 czerwca 2024
 • ostateczne wyniki: 11 lipca 2024 do godz. 20.00
 • Limit przyjęć – 28 miejsc

Przebieg rekrutacji na Projektowanie ubioru i jego konteksty stacjonarne studia pierwszego stopnia:

 • rejestracja online oraz złożenie cyfrowego portfolio w Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK) w terminie od 7 maja do 4 czerwca 2024 do godz. 13.00
 • złożenie teczki i dokumentów w terminie: 5 – 6 czerwca 2024 w godz. 10.00 – 15.00
 • egzamin praktyczny w terminie: 24 – 25 czerwca 2024
 • autoprezentacja w terminie: 11 – 12 lipca 2024
 • ostateczne wyniki: 15 lipca 2024 do godz. 20.00
 • Limit przyjęć – 12 miejsc

Rekrutacja na stacjonarne studia drugiego stopnia, na kierunku projektowanie i badania, rusza 2.09.2024 r.
Kliknij po więcej szczegółów